Stadgar

Föreningens stadgar

Dessa stadgar är antagna vid föreningsmöte den 17 maj 1989
(Revision årsmöte 2015-03-18)

§1 Namn och ändamål.
Föreningen, vars namn är Fjällbo Egnahemsförening, har till ändamål att ta till vara medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare i Fjällbo Egnahemsområde i Göteborg samt att verka för trivsel och sammanhållning inom området.
 
§2 Medlemskap och avgifter
1) Rätt till inträde i föreningen har alla som är bosatta i egnahem inom Fjällbo området. Medlemskapet är kollektivt så tillsvida att ett medlemskap gäller för samtliga hemmaboende familjemedlemmar, dock är endast en från varje familj röstberättigad vid föreningens sammanträden. 
2) Inträde i föreningen vinnes efter anmälan till föreningens styrelse och erläggande av föreskrivna avgifter. 
3) Årsavgifter, som fastställes av årsmötet, erlägges under första kvartalet och betalas till gatuombudet, alternativt genom inbetalning till föreningens Post-Giro konto.

§3 Styrelsen
1) Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse på 5 ledamöter, vilka väljs av årsmötet för 2 år åt gången med växelvis avgång. Två styrelsesuppleanter väljes på en tid av 1 år. Avgående styrelseledamot och suppleant kan återväljas. Styrelsens funktionärer är ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande utses av årsmötet, i övrigt konstituerar sig styrelsen själv. 
2) Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 3 ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamöter är närvarande och är överens om beslutet. 
3) Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Före 15 Februari skall styrelsen till revisorerna avlämna räkenskaper och styrelseberättelse. 
4) Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.
 
§4 Revisorer
1) För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens verksamhet utses av årsmötet 2 revisorer och suppleant för dessa. Revisorer och suppleant väljes för ett år.
 
Det åligger revisorerna: 
att granska föreningens räkenskaper och kassa, varvid alla utgifter skall vara försedda med verifikationer och den kontanta kassan överensstämma med dagens kassasaldo samt verkställa årsrevision och avgifter berättelse häröver. att granska styrelsens protokoll och avgiva berättelse häröver. 
att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Årsrevisionen skall vara verkställd och berättelse avgiven senast 1 mars. 
 
2) Styrelsen skall äga tillfälle att yttra sig över anmärkningar gjorda av revisorerna.

§5 Gatuombud
Gatuombuden väljes på årsmötet för en tid av 1 år, minst ett ombud utses för varje gata inom området. Gatuombuden skall vara ett kontaktorgan mellan styrelsen och medlemmarna.
 
§6 Festkommitté
Festkommittén skall bestå av det antal ledamöter som anses nödvändigt för genomförande av föreningens anordnade festligheter. Ordförande utses inom styrelsen.
 
§7 Fritidsverksamhet
Föreningen skall uppmuntra och medverka till att fritidsverksamhet för barn och ungdom finns samt skötes på rätt sätt.
 
§8 Samarbete
Föreningen skall genom styrelsen kontakta föreningar med likartade intressen och samarbeta med dem i gemensamma frågor.
 
§9 Föreningsmöte
1) Föreningens årsmöte hålls årligen före mars månads utgång. 
 
Extra möte hålles: 
då styrelsen finner att omständigheterna kräver det 
då revisorerna kräver det eller då minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar till styrelsen lämnar en skriftlig begäran med angivande av ärende som önskas behandlat. 
 
2) På årsmötet skall följande dagordning följas: 
 1    Mötets öppnande
 2    Val av ordförande för årsmötet
 3    Val av sekreterare för årsmötet
 4    Val av 2 justeringsmän för årsmötet
 5    Godkännande av styrelseberättelse
 6    Godkännande av revisionsberättelse
 7    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8    Fastställande av kommande årsavgift
 9    Val av ordförande (vartannat år)
 10  Val av övriga styrelseledamöter för 2 år
 11  Val av två styrelsesuppleanter för 1 år
 12  Val av Gatuombud
 13  Val av två revisorer och suppleant för dessa
 14  Val av valberedning
 15  Övriga frågor
 16  Mötets avslutande
  
 Beslut kan ej fattas i ärenden, som inte angivits i dagordningen för sammanträde
3 Kallelse till sammanträde skall utsändas till varje medlem tillsammans med årsberättelsen. Meddelande om sammanträde skall lämnas minst 10 dagar före. 
4 På föreningssammanträde är alla medlemmar lika röstberättigade. Medlem får ej rösta medelst fullmakt. Den som står i skuld för medlemsavgift äger ej rösträtt. 
5 Alla val sker genom öppen röstning om inte mötet med enkel majoritet uttalat sig för val med slutna sedlar. 
Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, i övriga ärenden genom den mening som ordföranden biträder. 
Vid all röstning skall den röstande, då mötesordförande så bestämmer, legitimera sig med medlemskort.

§10 Uteslutning
1 Medlem som bryter mot dessa stadgar och som trots styrelsens tillsägelse härom ej rättar sig, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. 
2 Medlem som efter påminnelse ej erlägger i §2 stadgade avgifter, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. 
3 Medlem som ej följer av föreningsmöte, styrelse eller gruppmöte stadgeenligt fattat beslut, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§11 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar skall godkännas av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmötet.
 
§12 Föreningens upplösning
Föreningen upplöses, då beslut härom fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmötet. Eventuellt kvarstående tillgångar delas lika av medlemmarna.

Copyright ©