Ersättningsregler

Regler för ersättning ur servicekassan
Dessa regler är senast fastställda vid årsmötet 2022.

Vänligen kontakta styrelsen innan du beställer arbetet då vi har ett avtals som skall uppges för att erhålla rabatt

Grunder:
Som sägs i stadgarna § 3, så gäller ersättningen skador på fastighetens servisledning utanför husliv. Skador på servisledningen utanför fastighetens gräns är VA-verkets ansvar.
Praxis såsom uppkommen skada på servisledningen betraktas det när ’stopp i avloppet’ uppstått.
Skada som uppstått/upptäckts vid markarbeten, som t.ex.dränering ersätts ej.
Om stoppet är sådant att t.ex. enbart toalett drabbats men andra avloppsbrunnar ej påverkats så ligger skadan ej utanför husliv.

Åtgärder som medger ersättning ur kassan

Spolning ersätts fullt ut, då kontakt tagits med ett spolföretag.
Kassan ersätter också kameraundersökning som skall göras. Kassan ersätter dock ej enligt praxis punkt 3, ovan.
Grävning vid skada ersätts till del. Först reduceras beloppet med en självrisk om 1500kr, därefter ersätter kassan med 75% av resterande summa, dock maximalt 20000kr.
Vid dräneringsarbete eller andra markarbeten som genomförs inom fastigheten medges kassan ersättning för materialkostnaden för servisledningen om den ersätts. Maxbelopp material 7000kr

Du får välja ett eget bolag det finns olika, Men vi har ett avtal som gör att du som medlem i fjällboegnahem har ett Avtalspris.
Så vi rekommenderar att du kontaktar JP Spolservice 031-534004

JP Spolservice har information hur dom löser vara stopp i Fjällboegnahemsförening enl avtal. för våra medlemmar i vår förening
Du uppger Namn; adress och då har dom kunskapen om vårt område.

Det behövs antal meter som stoppet sitter från spolpunkten  i annat fall betalas inte ersättning ut, samt filmen skall sparas. och uppvisas för styrelsen för ev ersättning