Stadgar Servicekassan

Stadgar Servicekassan
Dessa stadgar är antagna vid föreningsmöte den 17 maj 1989
(Revision 2015-03-18)

§1 Fondering
Fonden utgörs av medlemsavgifter och ränteavkastningar. Fondens storlek samt årliga avgiften beslutas vid föreningens årsmöte. Medlen handhas av föreningens kassör och insättes på särskilt bankkonto samt föres skiljt från föreningens bokföring. Firmateckare för servicekassan är i enlighet med Fjällbo Egnahemsförenings
stadgar §3
§2 Medlemskap
1) Rätt till medlemskap i fonden tillkommer endast medlem av Fjällbo Egnahemsförening. 
2) Ny medlem i servisskadefonden erhåller andelsskap genom inbetalande av aktuell medlemsavgift.
3) Vid byte av ägare till fastighet som föregående år varit ansluten till föreningen kan nye ägaren övertaga andelen om denne anmäler medlemskap i egnahemsföreningen. 
4) Avgående medlem äger icke ur fonden återfå av honom erlagda avgifter. 
§3 Ersättning ur kassan
1) Ersättningens storlek och eventuell självrisk fastställes årligen av årsmötet. 
2) Ur fonden ersättes, med i § 4 angivna undantag, skador uppkomna på servisledning utanför husliv till medlemsfastighet. 
3) Ersättning utgår endast till medlem som inbetalt årsavgift under de två senaste åren. 
§4 Undantag från ersättning
1) Skador uppkomna i trädgården 
2) Skador uppkomna genom att reningsbrunnen ej är tillfredsställande skyddad mot frost. 
3) Stopp i dagvattenledning och dränering. 
4) Där uppenbar vårdslöshet anses föreligga. 
5) Skador uppkomna under ”force majeure” 
§5 Anmälan om skada
Vid inträffad skada anmäles denna omedelbart till styrelsen, i första hand kassören, som kan anvisa entreprenör för arbetet. Styrelsen äger att besiktiga skadan och följa reparationsarbetets gång med eventuell sakkunnig hjälp.
§6 Ersättningsansökan
Ansökan om ersättning ur fonden göres med bifogande av verifikationer till föreningens styrelse. Efter revisorernas hörande beslutar styrelsen i frågan. Därest inom styrelsen ej uppnås enighet eller någon av revisorerna eller den anslagssökande så påfordrar, skall styrelsens beslut och ev. anförda reservationer hänskjutas till föreningen på allmänt möte för ställningstagande. Föreningens beslut skall vara absolut bindande och talan mot sådant beslut får sålunda icke föras.
§7 Ersättningstalan
Därest ersättningssökande genom talan mot annan fysisk eller juridisk person eller annorledes återvinner reparationskostnader av här ifrågakommande slag, är han skyldig att återbära förskotterat eller utanordnat belopp, i den mån han genom dom eller annorledes utfått ersättning.
Därest förutsättningar för ersättningstalan mot annan fysisk eller juridisk person än den skadelidande, i fall då ersättning förskotterats eller utanordnats, synes vara för handen och den skadelidande själv saknar möjlighet att utföra sin talan, är han skyldig, att därest styrelsen så påfordrar, lämna styrelsen oinskränkt rättegångsfullmakt i målet. Härefter genom rättegång eller annorledes utvunnen ersättning må av styrelsen tagas i anspråk till det belopp, som motsvarar utbetalt anslag, ersättning eller förskott, samt styrelsens omkostnader i saken.
§8 Stadgeändring
Beträffande ändringar av fondens stadgar samt förfarande vid upplösande av fonden, gäller vad som stadgas härom i föreningsstadgarna.